نشانه ی هابیل و قابیل

 ما در مقاله قبلی نگاهی به نشانه ی  آدم و حوا داشتیم . آنها دو پسر داشتند که به طورخصمانه  ای مخالف یکدیگر بودند . این داستان اولین قتل در تاریخ انسان است . ما همچنین میخواهیم از این داستان قواعد کلی جهانی برای درک نشانه های آنها رابیاموزیم.

برای خواندن داستان در قرآن و تورات اینجا را کلیک کنید

هابیل و قابیل دو پسر با دو قربانی

در تورات دو پسر آدم و حوا ،ابل و کین نامیده شده اند ، در کتاب قرآن از آنها نامی برده نشده است ولی در عرف اسلامی، آنها به نامهای هابیل و قابیل شناخته شده اند .هر یک از آنها برای خداوند قربانی آوردند ولی فقط قربانی هابیل مورد پذیرش خداوند قرار گرفت ، قابیل به خاطر حسادت، برادرش را به قتل رسانید ولی نمیتوانست شرم از این جنایت را از خداوند پنهان کند . پرسش مهم در این واقعه این است که چرا قربانی از طرف هابیل پذیرفته شد ولی از طرف قابیل مورد قبول واقع نگردید . عده ای میپندارند که دلیل آن در تفاوتی که  بین دو برادر وجود داشت، مستتر است اما مطالعه دقیق این واقعه ما را به سمت و سوی ایده و دلیل دیگری هدایت میکند .

کتاب تورات توضیح میدهد که تفاوت در نحوۀ ی ارائه قربانی ها بوده است ، قابیل میوه های برآمده از خاک ( میوه و سبزیجات ) آورد در صورتی که هابیل از گلۀ احشام متعلق به خود مقدار قابل توجهی گوشت بره اهداء کرد . در اینجا ما نشانه های مشابه حضرت آدم را میبینیم ، حضرت آدم سعی کرد عورت خود را با برگهای درختان بپوشاند ولی در نهایت برای اینکه پوشش بهتر و مؤثرتری داشته باشد از پوست حیواناتی که قربانی شدند، استفاده کرد . درون برگها و میوه ها و سبزیجات خون جاری نیست به همین دلیل حیات و نوع زنده بودن آنها شبیه انسانها و حیوانات نیست . برای آدم پوشش با برگها و گیاهانی که خون ندارند کافی نبود و به همین دلیل مشابه ،هدیه قابیل (میوه و سبزیجاتی که درون آنها خون جاری نیست ) نیز مورد قبول خداوند قرار نگرفت . گوشت اهدایی هابیل به این معنی است که خون حیوان قربانی، ریخته و جاری شده است درست همانند حیوانی که برای پوشش آدم و حوا کشته شد .

شاید بتوان این واقعه را با عبارتی که من در زمان بچگی یاد گرفتم کاملا توضیح داد و روشن کرد :

” جادۀ جهنم با نیتهای زیبا مفروش شده است “

این ضرب المثل میتواند به صورت کامل و روشن وضعیت قابیل را شرح دهد ، او به خداوند اعتقاد داشت و اینرا با آوردن هدایا جهت ستایش و پرستش پروردگار نشان داد .اما خداوند نه او و نه هدیه اش را نپذیرفت ، اما چرا ؟ آیا قابیل قصد و نیت بدی داشت ؟ این ماجرا چیزی در مورد اینکه او از ابتدا قصد بدی داشته ،نمیگوید و حتی ممکن است او بهترین نیت و رفتار را داشته است .

داستان حضرت آدم پدر قابیل یک سرنخ به ما میدهد ، زمانی که خداوند حضرت آدم و حوا را مجازات کرد و مورد عقوبت قرار داد آنها را تبدیل به موجوداتی فانی و مرگ پذیر کرد ، بنابراین مرگ هزینه و عقوبت آنها برای مجازات گناهانشان بود .سپس پروردگار برای آنها نشانه ای فرستاد ، پوشاکی از پوست حیوانات که بدن عریان خود را بپوشانند و این بدین معنی است که آن حیوان باید کشته میشد . یک حیوان کشته شد و خون آن جاری گشت تا شرم از گناه آدم و حوا را بپوشاند . و حالا پسرانش هدیه های خود را نزد پروردگار آوردند ولی فقط هدیه هابیل که گوشت حاصل از قربانی کردن گوسفند بود و مستلزم کشته شدن و جاری شدن خون قربانی بود،پذیرفته شد . میوه ها و سبزیجات برآمده از خاک ،نمیتوانند بمیرند وقتی مانند حیوانات زنده نیستند و خونی در بدن ندارند که جاری شود .

نشانه ای برای ما : جاری شدن خون

خداوند در اینجا به ما درسی میدهد و آن اینست که چگونگی رسیدن به خداوند در حوزه تصمیم گیری ما نیست . خداوند خود بدین منظور معیار قرار داده است و ما فقط میتوانیم تصمیم بگیریم که این معیار را قبول کنیم یا خیر ، و اینجا معیار خداوند در قبول قربانی، گشتن حیوان و جاری شدن خون بطور کامل میباشد . من ممکن است راه های دیگری بجز ذبح و قربانی کردن را ترجیح بدهم زیرا میتوانم این را از مایملک خودم مثل صرف زمان ،انرژی ، دعا و وقف اموال بپردازم اما چیزی که خداوند صراحتاً میخواهد ذبح قربانی است و چیزهای دیگر کافی نخواهد بود .اگراین الگو ادامه پیدا کند ،دیدن نشانه های پیشگویی شده، در آینده جالب توجه خواهد بود.